ฐานข้อมูลควาย

ฐานข้อมูลควาย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควายทั้งในและต่างประเทศ จากหนังสือ วารสาร วิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และข้อมูลที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี!! โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ที่ลิงก์ https://agkb.lib.ku.ac.th/buffalo

    slot koko

Fao Escorena Buffalo Network

Anasb – Italian Buffalo Breeders Association

Asian Buffalo Association

Aacb – Association Argentina De Criadores De Bufalos

The BufFarm OneHealth SEA

โลโก้ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ
ภาพสัญลักษณ์

ความเป็นมา

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (IDRC) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันดำเนินการโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านกระบือ ในระดับนานาชาติ โดยรวบรวมสารสนเทศทางกระบือจากแหล่งต่างๆทั่วโลก เพื่อจัดทำฐานข้อมูล สร้างเอกสารดิจิทัล และให้บริการอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และกระจายสารสนเทศในระหว่างผู้ใช้สารสนเทศด้านกระบือ ทั้งใน และต่างประเทศ

บริการ

 • บริการสารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูล และเอกสารดิจิทัลด้วยระบบออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บริการสำเนาเอกสารฉบับเต็มที่ผู้ใช้สืบค้นได้จากฐานข้อมูล
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการข้อมูลรายชื่อนักวิจัย และสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านกระบือ

สิ่งพิมพ์ BUFFALO BULLETIN

จัดพิมพ์ราย 3 เดือน เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ( ค.ศ. 1982) Vol. 1 ถึงปี พ.ศ. 2545 ( ค.ศ. 2002) Vol. 21 และได้เปลี่ยนเป็น E-bulletin ตั้งแต่ Vol. 22 (2003) ถึงปัจจุบัน โดยให้บริการที่ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu

ฐานข้อมูล

 • ฐานข้อมูลควาย (Buffalo Database)
  รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย และบทความด้านกระบือจากทั่วโลก โดยให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ให้บริการที่ http://agkb.lib.ku.ac.th/buffalo
 • ฐานข้อมูล Buffalo Bulletin (Buffalo Bulletin Database)
  ฐานข้อมูล Buffalo Bulletin เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร Buffalo Bulletin ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 จนถึงปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูล Buffalo Bulletin ได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/journal/BuffaloBulletin หรือที่ http://ibic.lib.ku.ac.th/e-Bulletin

    rtp 2023

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Bootstrap 2 integration

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตารา และบทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิก ของเครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย AGRIS กว่า 240 ศูนย์ทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ใน การศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้าน การเกษตรจากทั่วโลก

LESS & CSS

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (AGKC)

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

The BufFarm OneHealth SEA

The BufFarm OneHealth SEA project seeks to explore the relationships between farm animals, local knowledge, and wider systems of agriculture and environment. On a global scale evidence has been made on the role of expanding livestock farming both as a threat to biodiversity and as increasingly putting human and animal health at risk. However, little distinction is generally made between the different production systems ranging from smallholders to industrial farms, and between the diversity and species distribution on the planet. This last aspect is particularly complex as it depends both on variations of specific socio-economic contexts and on the cultural values associated with animals in different cultures. In order to better understand the complex links between farm production systems, biodiversity, animal and human health, the project focuses on extensive buffalo farming in Thailand (Nan Province), Laos (Sayaboury Province), and Vietnam (Dak Lak Province).