วารสาร Buffalo Bulletin เป็นวารสารเดียวของ มก. และ 1 ใน 8 วารสารไทยที่มีค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded) ซึ่งทาง Web of Science ได้ประกาศค่า Impact factor 2023 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2567

โดยค่า Impact factor 2023 ของวารสาร Buffalo Bulletin เท่ากับ 0.2 และปัจจุบันวารสาร Buffalo Bulletin ยังไม่มีการเก็บค่าตีพิมพ์บทความ สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่ ลิงก์ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu นอกจากนี้ยังเป็นวารสารต้นแบบของ มก. ที่นำระบบ OJS มาใช้ในการจัดทำวารสาร พัฒนาโดยศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) สำนักหอสมุด ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการและตีพิมพ์วารสารออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์ IBIC จึงได้นำระบบ OJS มาต่อยอดเป็นระบบ KUOJS (https://kuojs.lib.ku.ac.th) และขยายผลสู่การจัดการวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตร โดยผู้ผลิตวารสารจากทุกวิทยาเขต ได้ให้ความสนใจมาร่วมใช้งานระบบ KUOJS นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณไม่ต้องเสียค่าใช้ง่ายในการจัดซื้อระบบแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวสู่การเป็นวารสารระดับชาติตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) และพัฒนาสู่การเป็นวารสารระดับนานาชาติตามมาตรฐานสากล
 
สามารถดูรายชื่อวารสารของ มก. ที่ใช้งานระบบ KUOJS ได้ที่ลิงก์ https://kuojs.lib.ku.ac.th
แหล่งข้อมูล: Journal Citation Reports - Clarivate
Pin It