ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา
ผู้ร่วมจัดตั้งศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ
ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ
 
ประวัติของท่านจากหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผลงานของท่านในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Pin It