วารสารเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 1 ใน 8 วารสารไทยที่มีค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (Web of Science)
ค่า Impact Factor ประจำปี ค.ศ. 2021 ของวารสาร Buffalo Bulletin เท่ากับ 0.2 (Q4) วารสาร Buffalo Bulletin เป็นวารสารวิชาการด้านกระบือ
จัดทำโดยศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    QQPulsa

Pin It