กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Bootstrap 2 integration

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตารา และบทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิก ของเครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย AGRIS กว่า 240 ศูนย์ทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ใน การศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้าน การเกษตรจากทั่วโลก

LESS & CSS

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (AGKC)

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม

The BufFarm OneHealth SEA

The BufFarm OneHealth SEA project seeks to explore the relationships between farm animals, local knowledge, and wider systems of agriculture and environment. On a global scale evidence has been made on the role of expanding livestock farming both as a threat to biodiversity and as increasingly putting human and animal health at risk. However, little distinction is generally made between the different production systems ranging from smallholders to industrial farms, and between the diversity and species distribution on the planet. This last aspect is particularly complex as it depends both on variations of specific socio-economic contexts and on the cultural values associated with animals in different cultures. In order to better understand the complex links between farm production systems, biodiversity, animal and human health, the project focuses on extensive buffalo farming in Thailand (Nan Province), Laos (Sayaboury Province), and Vietnam (Dak Lak Province).