ขอเชิญร่วมการสัมมนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย ก้าวสู่ปีที่ 3 เรื่อง เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา Print
Written by Administrator   
Monday, 30 April 2012 02:57

 

      เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย เพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร และสร้างฐานความรู้งานวิจัยด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเรียนการสอนโครงการพระดาบส มูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนเกษตรกร นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ จัดการสัมมนาเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย ก้าวสู่ปีที่ 3 เรื่อง “เครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานความร่วมมือรับทราบผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรต่อไป และพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 999 เล่ม ให้กับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ นอกจากนี้จะมี การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เครือข่ายคลังความรู้ในยุคดิจิทัล ความท้าทายสู่ความสำเร็จ” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 8:30-12:00 น. ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

 

ที่มา: ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Last Updated on Monday, 30 April 2012 03:08