ระบบโหวตภาพถ่าย “ควายไทย วิถีไทย”

กติกาการโหวต

1. สามารถเลือกโหวตภาพได้ ไม่เกิน 5 ภาพ/ท่าน และต้องไม่ซ้ำกัน พร้อมระบุเหตุผลที่ท่านชื่นชอบ

2. ระยะเวลาการโหวต ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ถึง 19 กรกฎาคม 2558

3. จับรางวัลผู้ร่วมโหวตภาพจำนวน 10 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://ibic.lib.ku.ac.th/ibicth

4. กรุณากรอกชื่อ เบอร์โทร และอีเมลที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดต่อรับรางวัล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านตามข้อมูลที่แจ้งไว้ได้ สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัล